Adatkezelési tájékoztató

Ez a leírás arról ad tájékoztatót, hogyan kezeljük a személyes adatait, valamint hogy milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan. A tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelően készült

1.) Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Név: Dr. Herczeg Szabolcs (okleveles gépészmérnök, műszaki tudományok doktora)

Székhely: 8200 Veszprém, Szilfa u. 15.

Honlap: https://hsmti.hu

Telefon: +36-20-427-4166

E-mail: herczegsz (kukac) hsmti.hu

2.) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

3.) Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

4.) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a weboldalunkon az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételre történő reagálás e-mail-ben vagy telefonon keresztül.

5.) Az adatkezeléssel érintett személyek

Azok a természetes személyek, akik honlapunkon a Kapcsolatfelvételi űrlapon személyes adataikat megadják, vagy a részünkre küldött e-mail-ben felvették velünk a kapcsolatot, és ezáltal megosztották velünk az adataikat.

6.) A kezelt személyes adatok köre

Név, cégneve, email cím, telefonszám, valamint a számunkra küldött üzenet szövege.

7.) Az adatkezelés módja, vagy automatizált döntéshozatal

Az Ön által megadott adatok e-mail formátumban érkeznek meg hozzánk és a mi elektronikus rendszerünkben kerülnek tárolásra. Más informatikai rendszerbe vagy papír alapú tárolási formátumba nem kerülnek. Az Ön személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik.

8.) Adattovábbítás, adatfeldolgozók igénybevétele

Ezen személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk.

9.) Az adatkezelés időtartama

Az Ön adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.

10.) Az Ön jogai személyes adatainak kezelése vonatkozásában

A GDPR és az Info tv. előírásai szerint Önt a következő, személyes adatainak kezelését érintő jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog.

Az Ön kéréseit az Adatkezelő valamelyik elérhetőségére kell eljuttatnia, írásban (elektronikusan vagy papír alapon). Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a megrendelést. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mail-ben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

11.) Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Scroll to Top